Skip to main content
Pogosta vprašanja

 

Spodaj najdete odgovore najbolj iskanih vprašanj naših strank. V kolikor odgovora na vaše vprašanje niste našli, nam lahko le tega pošljete na info@jeko.si

Kako poteka postopek pridobitve pogrebnine in posmrtine?

POGREBNINA IN POSMRTNINA

 

Pravica do izredne denarne socialne pomoči kot pomoč pri kritju stroškov pogreba (pogrebnina) in pravica do enkratne izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana (posmrtnina) sta obliki izredne denarne socialne pomoči.

 

 • posmrtnina je pravica, namenjena finančni pomoči svojcem umrlega, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka ali katerih dohodek ne presega zakonsko določenega cenzusa, in sicer z enkratnim nakazilom v višini 392,75 evra (od 1. 8 .2018 dalje).
   
 • pogrebnina je namenjena finančni pomoči pri kritju stroškov pogreba. Pogrebnina kot pomoč pri kritju stroškov pogreba znaša v višini dveh osnovnih zneskov minimalnega dohodka znaša 785,50 evra (od 1. 8. 2018 dalje).

 

 

UVELJAVLJANJE:

 

PRILOGE:

 • Vlogi mora stranka priložiti dokazilo o smrti, če ta podatek še ni vpisan v matični register o smrti oziroma v primeru uveljavljanja pravice do pogrebnine tudi originalni račun za opravljeni pogreb ali predračun stroškov pogreba.


POGOJI:

 

Za upravičenost je treba izpolnjevati splošne in posebne pogoje za posamezno pravico, ki so navedeni v nadaljevanju.

 

Upravičenec za uveljavljanje pravice do pogrebnine oziroma posmrtnine mora biti:

 • državljan Republike Slovenije, ki ima stalno prebivališče v Sloveniji,
 • tujec, ki ima dovoljenje za stalno prebivanje v  Sloveniji  in  stalno prebivališče v Sloveniji.

Posebni pogoji za uveljavljanje posmrtnine:

 • pravico uveljavlja vlagatelj, ki je družinski članpokojne osebe (zakonec oziroma oseba, s katero je umrli živel v zunajzakonski skupnosti ali v registrirani istospolni partnerski skupnosti, otroci in pastorki, starši oziroma oseba, s katero eden izmed staršev živi v zakonski zvezi ali v zunajzakonski skupnosti ali v registrirani istospolni partnerski skupnosti), NOVO od 1. 6. 2018 dalje: tudi bratje ali sestre, nečaki ali nečakinje ter vnuki ali vnukinje),
 • vlagatelj je na dan smrti pokojnika upravičen do denarne socialne pomoči ali do varstvenega dodatka
  ALI
 • dohodek vlagatelja ali skupni lastni dohodek družinskih članov (premoženja se ne ugotavlja) ne presega zakonsko določenega cenzusa.

 

Zakonsko določen cenzus je odvisen od števila družinskih članov vlagatelja ter od višine osnovnega zneska minimalnega dohodka in trenutno znaša za:

 • samsko osebo 1,47 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 577,34 evra,
 • družino z 2 odraslima osebama 2,04 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 801,21 evra,
 • družino z 2 odraslima osebama in 1 otrokom 2,74 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 1.076,14 evra, z 2 otrokoma 3,33 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 1.307,86 evra,
 • enostarševsko družino z 1 otrokom 2,35 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 922,96 evra, z 2 otrokoma 3,12 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 1.225,38 evra.

 

Posmrtnina se dodeli in izplača vlagatelju kot pomoč za vse družinske člane umrlega. To pomeni, da je do posmrtnine po isti pokojni osebi lahko upravičen samo en družinski član pokojne osebe.

 

Posebni pogoji za uveljavljanje pogrebnine:

 • pravico uveljavlja vlagatelj, ki je družinski član pokojne osebe (zakonec oziroma oseba, s katero je umrli živel v zunajzakonski skupnosti ali v registrirani istospolni partnerski skupnosti, otroci in pastorki, starši oziroma oseba, s katero eden izmed staršev živi v zakonski zvezi ali v zunajzakonski skupnosti ali v registrirani istospolni partnerski skupnosti, NOVO od 1. 6. 2018 dalje: tudi bratje ali sestre, nečaki ali nečakinje ter vnuki ali vnukinje),
 • vlagatelj je poskrbel za pogreb v Republiki Sloveniji (račun se mora glasiti na strankino ime),
  IN JE BIL
 • na dan smrti pokojnika upravičena do denarne socialne pomoči ali do varstvenega dodatka
  ALI
 • dohodek vlagatelja ali skupni lastni dohodek družinskih članov (premoženja se ne ugotavlja) ne presega višine 617 evrov za samsko osebo oziroma 925 evrov za družino.

 

 

Pri postopku uveljavljanja pogrebnine svetujemo in opozarjamo naslednje:

 • Ko bo stranka urejala pogreb pri pogrebnem podjetju se pripravi predračun.
   
 • Če stranka ne more plačati stroškov pogreba takoj in je družinski član pokojnika, jo pogrebno podjetje opozori na naslednje:
  • stranka je upravičena do pogrebnine, če je trenutno upravičena do denarne socialne pomoči ali do varstvenega dodatka. V tem primeru se stranki svetuje, naj pri katerem koli centru za socialno delo vloži zgoraj navedeno vlogo, odločba o pogrebnini pa bo izdana takoj,
    
  • stranka je lahko upravičena do pogrebnine, če ima dohodke, ki za samsko osebo ne presegajo 617 evrov, za družino pa 925 evrov. V tem primeru se stranki svetuje, naj pri katerem koli centru za socialno delo vloži zgoraj navedeno vlogo, kjer ji bo izdana odločba o pogrebnini predvidoma čez nekaj dni.  

NAKAZILO:

 • posmrtnina 
   - na osebni račun upravičenca v denarju
   
 • pogrebnina 
  - na osebni račun upravičenca v denarju, če je bil račun že plačan,
  - z nakazilom pogrebnemu podjetju, če stranka predračuna ne more plačati v celoti takoj, je ta pri računu za opravljene pogrebne storitve odštelo znesek pogrebnine, pogrebnemu podjetju ta znesek povrne izplačevalec pravice (MDDSZ).

VIŠINA:


posmrtnina - en osnovni znesek minimalnega dohodka, trenutno 392,75 evra
pogrebnina - dva osnovna zneska minimalnega dohodka, trenutno 785,50 evra, vendar ne več kot znašajo stroški pogreba.

 

Pogrebnina in posmrtnina se v zapuščinskem postopku ne vračata.

Vir: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/pogrebnina_in_posmrtnina/

Kakšni načini pokopa so možni?

Pokop oziroma upepelitev

Pokop oziroma upepelitev se opravi po preteku najmanj 36 ur od nastopa smrti, na podlagi zdravniškega potrdila o vzroku smrti ali potrdila o prijavi smrti na matičnem uradu.

Kraj pokopa

Ob naročilu pogreba se določi kraj pokopa ter grobni prostor, kjer bomo izvedli pokop. Ob določitvi novega grobnega prostora se sklene najemna pogodba. Ob tem najemnik prejme soglasje o najemu grobnega prostora.

Anonimni pokop

Anonimni pokop je raztros pepela ali pokop žare v grobni prostor brez nagrobnega obeležja s podatki o umrlem.

Raztros pepela na pokopališču 

Raztros pepela pokojnikov se lahko izvede na pokopališču Blejska Dobrava in na pokopališču Breznica. 

Raztros pepela na drugem izbranem kraju

V primeru, da se želijo svojci od svojih najbližjih posloviti zunaj pokopališča, morajo pridobiti dovoljenje, ki ga izda pristojni občinski organ. Dovoljenje se izda na podlagi pisne vloge z osebnimi podatki pokojnega.

Na vašo željo lahko za vas vso dokumentacijo v zvezi z raztrosom pepela izven pokopališča uredimo mi. Potrebno je predložiti podatke o kraju raztrosa ter podatke pokojnika.

Kako poteka postopek pridobitve potrdila iz matičnega registra umrlih?

Izpiski iz matičnega registra vsebujejo zadnje podatke, ki so bili vpisani do izdaje izpiska. Potrdila, ki se izdajajo na podlagi matičnega registra, vsebujejo vse podatke, vpisane v matičnem registru, ali podatke o posameznih vpisanih dejstvih.

Zahtevo za izpisek iz matičnega registra o smrti lahko poda zainteresirana oseba - družinski član oziroma svojec umrlega ali njegov pooblaščenec. Izpisek ali potrdilo iz matičnega registra lahko izda pristojni organ, ki prejme vlogo, ne glede na to, kateri organ je vpis opravil. Zahtevo se lahko poda na upravni enoti, ne glede na kraj dogodka oziroma vpisa smrti v matični register umrlih.

Kako uveljaviti pravico do partnerjeve pokojnine?

Podatke lahko pridobite na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. 

Za Gorenjsko je pristojna Območna enota Kranj, Ulica Mirka Vadnova 13a, 4000 Kranj, tel.: 04/280-95-50.

Izpostava Jesenice, Cesta Maršala Tita 73, 4270 Jesenice, tel.: 04/581-32-00.

 
Kako začeti zapuščinski postopek?

Zapuščinski postopek sprožijo svojci na matičnem uradu v občini stalnega bivališča pokojnika. V roku 30 dni od vpisa smrti v matično knjigo umrlih prejmete svojci ustrezna navodila. Za sestavo smrtovnice se nato zglasite na matičnem uradu in ob tem predložite naslednje podatke: 

 • osebne podatke o dedičih (rojstne podatke, državljanstvo, poklic, bivališče),
 • podatke o nepremičninah (zemljiško-knjižni izpisek, posestni list),
 • podatke o premičninah (tekoči račun, hranilne knjižice, prometno dovoljenje),
 • podatke o morebitni gotovini, dragocenostih, vrednostnih papirjih, o morebitnem zavarovanju pokojnika za primer smrti, orožni list in podatke o morebitnih dolgovih, ki jih ima pokojnik,
 • vse pokojnikove dokumente (osebno izkaznico, potni list, itd.) za uničenje.
Sončnica je Tanja
torek, 16. 7. 2019
Sončnica je Tanja
Akcija ekološkega ozaveščanja o zbiranju odpadnega jedilnega olja, ki poteka pod okriljem podjetja JEKO, d.o.o. je že drugo leto uspešno zaključena. Potekala je v sedmih…
Nov delovni čas zbirnih centrov
torek, 16. 7. 2019
Nova delovna časa zbirnih centrov Jesenice in Žirovnica
Obveščamo vas, da od 1. julija 219 veljata nova delovna časa obeh zbirnih centrov in sicer:  Zbirni center Jesenice ponedeljek - petek  od 10.00 do 17.00 ure sobota…
Letovanje v kapacitetah podjetja JEKO, d.o.o.
ponedeljek, 15. 7. 2019
Prosti termini za letovanje
Obveščam vas, da so v tem trenutku še prosti naslednji termini za letovanje v službenih počitniških kapacitetah: BARBARIGA –  ENOSOBNO STANOVANJE POSEZONA: Od 29.08.…
Ogledi objektov
ponedeljek, 24. 6. 2019
Ogledi objektov
V petek, dne 21. 6. 2019 so si učenci 7. razreda Osnovne šole Koroška Bela ogledali objekte, ki so v upravljanju podjetja JEKO, d.o.o.. Tako so si v okviru tehniškega…
EcoSynergy System - obvestilo
petek, 14. 6. 2019
EcoSynergy System - obvestilo
Spoštovani,  obveščamo vas, da se bo poslovna enota EcoSynergy System, ki ima poslovno enoto v Zbirnem centru Jesenice, preselila na novo lokacijo predvidoma do konca…