Oskrba z vodo

Proces oskrbe z vodo izvaja dejavnosti zajema, zbiranja, po potrebi čiščenja in distribucije pitne vode. Osnovni cilj in zakonska obveza procesa je, da občanom zagotavljamo zadostno količino zdravstveno ustrezne pitne vode. 

Pitna voda v času epidemije Korona virusa Sars-cov-2

Pitna voda iz javnih vodovodnih sistemov je tudi v času epidemije Korona virusa Sars-cov-2 zdravstveno ustrezna in varna za pitje

Pitna voda je varna tudi za umivanje rok, ki je v tem času še posebej priporočljiv ukrep za zajezitev širjenja virusa. Po do zdaj znanih podatkih se korona virus ne prenaša s pitno vodo (WHO). Za izvajanje ukrepov je nujno sodelovanje tudi z vami – našimi uporabniki, zato vas pozivamo, da vsi skupaj s previdnim delovanjem prispevamo k učinkovitemu preprečevanju širjenja virusa in nemotenemu delovanju gospodarskih javnih služb varstva okolja. Na ta način skupaj prispevamo k preventivi za zajezitev širjenja korona virusa.

Proces Oskrbe s pitno vodo opravlja dejavnost zajema, zbiranja, (po potrebi izjemoma čiščenja) in distribucije pitne vode za občini Jesenice in Žirovnica. Oskrba s pitno vodo v občinah Jesenice in Žirovnica je v smislu pogojev in načina oskrbe, gospodarjenja z objekti in napravami, ki služijo oskrbi s pitno vodo ter zahtev za oskrbo s pitno vodo zakonsko opredeljena z Odlokom o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 25/2010, 35/2011 in 99/2013) oz.Odlokom o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Žirovnica (Ur. list RS, št. 14/2014 in 50/14). Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/2015) določa zahteve, ki jih mora izpolnjevati pitna voda z namenom varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki zaradi kakršnegakoli onesnaženja pitne vode, medtem ko je način varovanja vodnih virov v občinah  opredeljen z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov na območju občine Jesenice (Ur. list RS št., 62/2013 in 92/2014, Odlokom o varstvu vodnih virov in ukrepih za zavarovanje pitnih voda v Občini Jesenice (Ur. List RS št., 77/98) oz. Odlokom o varstvu vodnih virov in ukrepih za zavarovanje pitnih voda za Občino Žirovnica (Ur. list RS, št. 51/2001). Tehnična navodila in smernice za gradnjo in uporabo javnih vodovodov so opredeljene v Pravilniku o tehnični izvedbi in uporabi javnih vodovodov na območju občine Jesenice (Ur. list RS, št. 57/2011) in Pravilniku o tehnični izvedbi in uporabi javnih vodovodov na območju občine Žirovnica (Ur. list RS, št. 50/14).

Dežurna številka: 031 570 977

Vodja oskrbe s pitno vodo: Matjaž Pezdir

 • GSM: 031 647 165
 • Lokacija: Prešernova cesta 13, 4270 Jesenice
 • E-pošta: matjaz.pezdir@jeko.si 
 • Uradne ure: od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure

Operativni vodja: Primož Črv

 • Telefon: 04 581 04 62
 • GSM: 041 420 106
 • Lokacija: Prešernova cesta 13, 4270 Jesenice
 • E-pošta: primoz.crv@jeko.si
 • Uradne ure: od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure

Strokovni sodelavec za plin in pitno vodo: Roman Ambrožič, dipl. ing. stroj.

 • Telefon: 04 581 04 33
 • GSM:  031 778 145
 • e-pošta: roman.ambrozic@jeko.si
 • Lokacija: Cesta maršala Tita 49, 4270 Jesenice
 • Delovni čas: ponedeljek:od 8. do 11. ter od 12. do 14. ure, sreda: od 8. do 11. ter od 12. do 16. ure, petek: od 8. do 12. ure.

S klikom na spodnji povezavi si lahko ogledate aktualna cenika izvajanja javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo v občinah Jesenice in Žirovnica: 

Ostali ceniki:

Na povezavi najdete odgovore na najpogostejša vprašanja. 

Za pridobitev priključka na javno vodovodno omrežje, katerega upravljavec je podjetje JEKO, d.o.o. ali izvedbo spremembe na priključku je potrebno pridobiti soglasje, ki se izda na podlagi predhodno izdelanega projekta hišnega priključka.

Po pridobitvi gradbenega dovoljenja in pred priključitvijo na javni vodovod je potrebno pridobiti še soglasje k priključitvi na osnovi projekta za izvedbo (PZI), ki mora vsebovati tudi PZI projekta hišnega vodovodnega priključka, izdelanega v skladu z internim dokumentom podjetja – Tehnična navodila za vodovod. Soglasje se izda na podlagi izpolnjene Vloge za izdajo soglasja za priključitev na javno vodovodno omrežje.

Za izdajo soglasja k priključitvi je v skladu z odloki lokalnih skupnosti je vlogi potrebno priložiti:

 • projekt (PZI) hišnega vodovodnega in priključka,
 • dokazilo o lastništvu nepremičnine.

Vlogo lahko oddate:

 • v elektronski obliki (vključno s prilogami) na e-naslov info@jeko.si
 • v pisni obliki osebno v tajništvu na sedežu podjetja na Cesti maršala Tita 51, 4270 Jesenice,
 • v pisni obliki po pošti na naslov JEKO, d.o.o., Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice.

Določamo pa tudi pogoje in izdajamo soglasja k dovoljenjem za posege v prostor, če so to posegi v komunalno infrastrukturo.

Izdelava priključka na javno vodovodno omrežje

Za nov priključek ali spremembo obstoječega priključka je potrebno pridobiti soglasje upravljavca. To se izda na podlagi predhodno izdelanega projekta hišnega priključka. Pred izvedbo vodovodnega priključka za novogradnjo je potrebno na osnovi pravnomočnega gradbenega dovoljenja in PZI projekta pridobiti Soglasje k priključitvi na javno vodovodno omrežje. Za naročilo ponudbe za izvedbo montažnih del je potrebno dostaviti:

 •  projekt vodovodnega priključka, ki ga zadržimo za izdelavo ponudbe in izvedbo,
 •  soglasje k priključitvi na javno vodovodno omrežje.

JEKO, d.o.o. na osnovi predložene dokumentacije izdela ponudbo in pogodbo za izvedbo montažnih del (za material in montažna dela vključno s prevozom, ogledom na terenu in davkom na dodano vrednost) za izvedbo vodovodnega priključka. Za zemeljska in gradbena dela (izkop in izvedbo vodomernega jaška) lahko priskrbite izvajalca sami oz. se izvedbo del dogovorite v našem podjetju. Prav tako je potrebno zagotoviti dovoljenje za prekop in zaporo ceste, če je le-ta potrebna.

  Z izpolnitvijo obrazcev oz. posredovanjem podatkov potrjujte, da ste seznanjeni s pravili varovanja osebnih podatkov.

  S klikom na spodnjo povezavo boste našli navodila za uporabo portala komunala.info

  Prva prijava na portal Komunala.Info

  Pri prvi prijavi v polji »Šifra stranke« in »Odjemno mesto je potrebno prepisati podatke iz računa za komunalne storitve, prejetega  s strani JEKO,d.o.o. 

  Izberite si »Uporabniško ime« in »Geslo«, geslo potrdite tudi v polju »Potrdi geslo«. Obvezen podatek pri prvi prijavi je tudi naslov elektronske pošte (e-mail), ki ga je potrebno vpisati dvakrat. Na posredovani e-poštni naslov boste prejeli obvestilo o odprtju uporabniškega računa. Aktivacija računa se izvede s potrditvijo

  Kaj nadzorujete preko portala komunala.info?

  • e-Račune, ki enakovredno nadomestijo tiskane račune. E-računi so podpisani z verificiranim digitalnim potrdilom. Njihove prednosti so boljša preglednost ter lažja hramba in plačilo. Omogočen je tudi arhiv računov, kar pomeni, da boste imeli od prijave dalje arhiv računov, ki ni vezan na vaš računalnik in lahko do podatkov dostopate preko različnih naprav, ki imajo internetni dostop.
  • merilno mesto in odčitke, ki omogočajo pregled stanja števca, mesečne porabe, vrste dogodka (obračun akontacij, javljeno stanje, menjava vodomera, plinomera, popis) in drugih podatkov. V kolikor imate lastni števec lahko sami javite stanje le tega. Če sporočite stanje vodomera ali plinomera od 23. v mesecu do zadnjega dne v mesecu, bo stanje upoštevano na računu za tekoči mesec. 
  • finančno kartico, ki omogoča pregled stanja računov in plačil.+

  Prijava na portal, ko uporabniško ime že imate?

  Najprej izberite ponudnika:

  • Za sporočanje stanja vodomera: JEKO, d.o.o. komunalne storitve,
  • Za sporočanje stanja plinomera: JEKO, d.o.o. plin.

  V označena polja vpišite svoje uporabniško ime in geslo ter kliknite na gumb »prijava«. 

  Na kakšen način obveščamo uporabnike naših storitev? (PDF) 

  V klikom na povezavo "preberi več" si lahko ogledate poročila o kakovosti pitne vode za posamezne vodovode, ki so v našem upravljanju.

   

  sreda, 30. 12. 2020
  Koledar odvoza odpadkov za leto 2021
  Spoštovani,  za vas smo pripravili nova koledarja za odvoz mešanih komunalnih odpadkov in embalaže za leto 2021.  Koledar za odvoz odpadkov za občino Jesenice Koledar…

  Shema vodovodov

   

  Slika prikazuje zemljevid oskrbovalnih omočij

  Slika prikazuje shemo oskrbovalnih območij v občinah Jesenice in Žirovnica, kjer uporabnike oskrbujemo iz sedmih vodnih virov.


  Prvi, najizdatnejši vodni vir je Peričnik, ki se nahaja v občini Kranjska Gora in napaja naselje Hrušica ter pretežni del mesta Jesenice.

  Drugi vidni vir Plavški rovt napaja naselje Plavški Rovt nad Jesenicami.

  Tretji vodni vir Planina pod Golico tvorita dva vodna vira. Stari vodni vir napaja naselja Planina pod Golico, Prihodi in Žerjavec, novi vodni vir Izvir pod Golico pa zgornji del naselja Planina pod Golico.

  Četrti vodni vir Pod Smreko v Medjem dolu napaja naselje Javorniški Rovt.

  Peti vidni vir Kočna se nahaja v Občini Gorje in napaja naselje Kočna.

  V občini Žirovnica se nahaja šesti vodni vir Završnica, ki je skupni obema občinama.

  V Občini Jesenice napaja naselja Potoki, Koroška Bela, Slovenski Javornik, Blejska Dobrava, Lipce in vzhodni del mesta Jesenice.

  V Občini Žirovnica pa naselja Žirovnica, Selo pri Žirovnici, Zabreznica, Vrba, Breznica, Doslovče, Smokuč in Rodine.

  Sedmi vodni vir Ajdna napaja naselja Moste in Breg.

  Kontrola kvalitete vode

  Na podlagi določil Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili oz. Pravilnika o pitni vodi, način dela notranje kontrole kvalitete vode temelji na HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) sistemu, kar pomeni analizo in obvladovanje tveganj, postavljenih s kritičnimi kontrolnimi točkami. Navedeno praktično pomeni, da poizkušamo vnaprej predvideti in z ustreznimi ukrepi omejiti ali eliminirati tiste dejavnike, ki bi lahko vplivali na poslabšanje kvalitete pitne vode.

  Aktualna obvestila v zvezi s pitno vodo

  1. PREKLIC PREKUHAVANJA PITNE VODE - PLANINA POD GOLICO (datum objave: 16. 12. 2020)

  2. OBVESTILO O PREKLICU PREKUHAVANJA PITNE VODE IZ VODOVODNEGA SISTEMA PERIČNIK (datum objave: 10. 12. 2020)

  Obveščamo vas, da je z dnem 10.12.2020 preklicano prekuhavanje pitne vode za uporabnike, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz vodovodnega sistema Peričnik, na območju Mejnega platoja, Hrušice, Podmežakle in Jesenic do vključno s Tomšičevo ulico. Uporabnikom priporočamo, da pred ponovno uporabo spirajo hišno vodovodno omrežje vsaj tri minute. Voda se ponovno stalno dezinficira z natrijevim hipokloritom in je primerna za uporabo brez omejitev.

  3. OBVESTILO O UVEDBI STALNE DEZINFEKCIJE Z NATRIJEVIM HIPOKLORITOM (datum objave: 28. 10. 2020)

  Lastnica infrastrukture, Občina Jesenice, in upravljavec javnega vodovoda, JEKO, d.o.o., obveščata uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Peričnik, da se bo od srede 30. 9. 2020 dalje uvedla stalna dezinfekcija z natrijevim hipokloritom.

  Vode zaradi izvajanja ukrepa ni potrebno prekuhavati. V zadnjih letih smo na vodovodnem sistemu Peričnik povečali notranji nadzor, pri čemer je bilo ugotovljeno, da na enem izviru prihaja do onesnaženosti s koliformnimi bakterijami. Te so naravno prisotne v okolju in so pokazatelj direktnega površinskega vpliva. Mejna vrednost za koliformne bakterije po Pravilniku o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015 in 51/17 - v nadaljevanju: Pravilnik) je 0/100 ml.

  Skladno s Pravilnikom bo mejna dovoljena koncentracija prostega preostalega klora med 0,10 in 0,30 mg/l, lahko pa tudi nižja, če glede na okoliščine upravljavec vodovoda zagotavlja stalno mikrobiološko skladnost oziroma ustreznost pitne vode.

  Ker je upravljavec dolžan zagotavljati skladnost in zdravstveno ustrezno pitno vodo, je potrebna stalna dezinfekcija.

  Zahvaljujemo se vam za razumevanje. 

  4. IZPIRANJE VODOVODNEGA OMREŽJA 

  V izogib težavam pri zagotavljanju skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode začasno zaprtih objektov, lastnikom in upravnikom objektov priporočamo da opravljajo redna preventivna izpiranja vodovodnih omrežij pred ponovnim odprtjem. Priporočamo, da se izvaja tedensko spiranje na vseh pipah do stabilizacije temperature ter splakovanje stranišč. Pred spiranjem je treba na vseh pipah sneti in očistiti mrežice ali druge nastavke. Svetujemo, da redna preventivna izpiranja vodovodnega omrežja izvajate skozi vse leto in s tem zagotavljate pretočnost na vseh pipah v objektu. Izpiranje naj se opravi po vsakem obdobju, ko voda v omrežju dlje časa stoji (npr. na začetku delovnega tedna, po praznikih idr.).

  Podrobnejša priporočila in navodila glede pitne vode lahko najdete na naslednjih povezavah:

  Priporočila lastnikom objektov za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja:

  Povzeto po: Izpiranje hišnega vodovodnega omrežja v objektih v javni uporabi (vzgojno-varstvene in izobraževalne ustanove, gostinski objekti, objekti za izvajanje higienske nege, poslovne stavbe,…), Nacionalni inštitut za javno zdravje, NIJZ.