Skip to main content
Pitna voda iz javnega vodovoda in ogled vodohrana Zastrana

Pitna voda iz zajetja Završnica se ne klorira, ne filtrira oz. na kakršenkoli druga način tretira - do odjemalcev teče naravna. 

Dne 23. 10. 2019 smo obiskali petošolce iz Osnovne šole Koroška Bela. Naše druženje se je pričelo v predavalnici, kjer smo jim predstavili kaj pitna voda sploh je, kako poteka kroženje vode v naravi, poudarili smo, kakšen privilegij je, da pijemo "surovo" vodo oziroma vodo, ki ni kemično ali kako drugače obdelana. Razložili smo, da je voda pomembna tako fiziološko kot tudi ekonomsko. Opozorili smo, da z vodo lahko na različne načine varčujemo in zakaj je bolje piti vodo iz pipe kot ustekleničeno vodo.

Učence pa je posebej zanimalo, kako voda priteče v naše domove. Vodo najprej zajamemo v zajetjih, vodovodnih objektih, ki so urejeni tako, da omogočajo higienski in nadzorovan odjem vode. V Osnovno šolo Koroška Bela pitna voda priteče iz zajetja Završnica. Od tod po vodovodnih ceveh teče najprej v raztežilnik, kjer se razbremeni tlaka, od tod pa v vodohran Zastrana. Vodohran je zidan objekt, ki ima dva ločena bazena (v njih je od 5.000 pa do 500.000 litrov) vode, ki služita kot zaloga, da je vode za vse prebivalce vedno dovolj. Iz vodohranov pa voda priteče v naše domove po cevovodu. Do Osnovne šole Koroška Bela pride voda iz vodohrana Zastrana, ki smo si ga v nadaljevanju tudi ogledali. 

Da zagotavljamo varnost pitne vode, ki jo pijemo v občinah Jesenice in Žirovnica, opravljamo kemijske in mikrobiološke preiskave vode - notranji (NLZOH) in zunanji nadzor kakovosti pitne vode (Zdravstveni inšpektorat RS – 1 x na leto na vodovodni sistem). Izvide notranjih monitoringov si lahko ogledate na povezavi  https://www.jeko.si/kakovost-vode

Nato smo se z učenci sprehodili do vodohrana Zastrana, kjer jim je odgovorna oseba za kakovost pitne vode, ga. Elizabeta Mavrič, pokazala primer izvida testiranja pitne vode za njihovo šolo, kako izgledajo vodovodne cevi, števec za vodo in merilnik za vsebnost klora v vodi. Na koncu so si učenci v manjših skupinah ogledali notranjost vodohrana Zastrana, v katerem sta dva ločena bazena, tako da oskrba s pitno vodo ni motena tudi v primeru, da potekajo vzdrževalna dela.  

Za konec pa naj navedemo še nekaj podatkov o vodovodu Završnica: 

Oskrbuje naselja: vzhodni del mesta Jesenice, Koroška Bela, Slovenski Javornik, Lipce, Blejska Dobrava, Potoki in vasi pod Stolom (razen Most in Brega).

Splošni podatki o vodovodu Završnica:

 • Izdatnost vira (v l/s): od 50 do 120
 • Temperatura vode na viru (0C): 5,3 do 5,6
 • pH vrednost vode: 7,80 do 8,30
 • Elektroprevodnost (raztopljene soli v vodi (v µS/cm): 175 do 185
 • Trdota vode (v 0N) iz izvira: od 5,5 do 6,5 (mehka)
 • Obdelovanje vode (filtracija, dezinfekcija): ne,
 • voda teče naravna
 • Oskrbuje število prebivalcev: ca 10.200
 • Dolžina cevovoda (v metrih): ca 32.000
 • Vrsta vodovodnih cevi na primarnem vodovodu: pocinkane, litoželezo, alkaten
 • Objekti za oskrbo z vodo na vodovodu: 2 zajetji, 6 vodohranov, 2 raztežilnika
 • Število hidrantov: 220
 • Kvaliteta vode: stabilna, zdravstveno ustrezna

Pripravila: Maja Kržišnik