Skip to main content
Kaj plačamo, ko plačamo položnico podjetja JEKO?

Komunalno podjetje poskrbi, da v naš dom po vodovodnem omrežju v največji meri nemoteno priteče kakovostna naravna voda. Zagotavlja, da ta ista voda, ki jo nato v naših kuhinjah in kopalnicah uporabimo (onesnažimo), tudi odteče. Onesnažena voda se steka v kanalizacijske kanale in jo je treba pravilno in primerno očistiti. Potem so tu še komunalni odpadki. Komunalno podjetje poskrbi za različne zabojnike in ekološke otoke, skratka prostor, kamor lahko sortiramo odpadke. Nadalje nas obvesti o urniku odvoza odpadkov in nam zagotovi informacije o tem, kam z odpadki, ki jih ne smemo odlagati v navadne namenske zabojnike - npr. kosovne odpadke, odpadno električno in elektronsko opremo, zeleni odrez, avtomobilske pnevmatike, zdravila s pretečenim rokom, tekstil, druge odpadke. Slednje lahko - brez dodatnega plačila - odpeljemo na občinske zbirne centre, kjer jih odložimo na primerna mesta. Komunalni delavci tudi zagotavljajo, da se odpadki ne kopičijo pred vašimi domovi, da jih redno odvažajo na deponije in ostala zbirna mesta, da so zabojniki primerno vzdrževani in čisti. Poleg tega uslužbenci skrbijo za dobro vzdrževan vozni park s primernimi smetarskimi, tovornimi in osebnimi vozili.

Vsaka položnica vsebuje specifikacijo računa – torej obrazložitev kaj je zaračunano, v kakšnih količinah in kolikšen je končen znesek. Poleg dejanskih storitev se na računu večkrat pojavijo postavke omrežnin in okoljskih dajatev.

Omrežnina je infrastruktura, ki se pri vodovodnih in kanalizacijskih sistemih zaključijo na čistilni napravi. Je del cene, ki pokriva stroške potrebnih zamenjav infrastrukture za normalno delovanje sistemov. Vodovodni in kanalizacijski sistemi imajo povprečno življenjsko dobo med 30 in 50 let, oprema na čistilni napravi 10 let, ves ta čas pa je treba sisteme popravljati, menjavati dotrajane dele in izgrajevati nove. Omrežnine se zaračunajo v enkratnem mesečnem znesku na odjemno mesto. Cene na položnicah se praviloma ne spreminjajo, razen če to potrdi najvišji organ občine – občinski svet. Zaračunana in zbrana sredstva komunalno podjetje nakaže na račun občine, ki plačuje večja popravila in novogradnje.

Okoljska dajatev – na računu sta navedeni dve: za odpadke in za odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Področje okoljskih dajatev ureja Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 80/12, 98/15). Povedano enostavno gre za uveljavitev načela »onesnaževalec plača«. Če torej ustvarjamo odpadke, in če iz naših domov odteče »umazana voda«, za to plačamo okoljsko dajatev. Komunalno podjetje nam okoljsko dajatev zaračuna in jo v našem imenu nakaže na poseben račun občine, ki jo porabi za investicije v komunalno infrastrukturo čistilne naprave in kanalizacije. Ravno tako je z okoljsko dajatvijo za odpadke.

Storitev je drugi zaračunani del, pri oskrbi s pitno vodo je to vodarina, pri odvajanju in čiščenju je to storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

Pri pitni vodi so v ceno vodarine tako všteti: cena dela (plačilo delavcev), vodarina, ki jo mora podjetje plačati na državni račun za vso zajeto pitno vodo, gradbene storitve pri sprotnem vzdrževanju omrežja in vodnih objektov, storitve daljinskega nadzora, servisne storitve pooblaščenih serviserjev, vodenje katastra, analize vode itd. Strošek vodarine zajema tudi storitve obveščanja strank o motnjah na omrežju in preglede požarnih hidrantov. Pri odvajanju in čiščenju so stroški podobni, le da so povezani z odpadno vodo. Postavke komunalnih odpadkov se delijo na zbiranje, obdelavo in odlaganje le teh. To področje ureja Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki.

Posebna postavka zajema ravnanje s kuhinjskimi (kompostnimi) odpadki. Poleg cen samih storitev, postavke navajajo tudi cene javne infrastrukture. Pri odpadkih zajemajo objekte in naprave ter funkcionalne in manipulativne površine za izvajanje dejavnosti ravnanja s komunalnimi odpadki. Povedano preprosto, javna infrastruktura zajema: ekološke otoke, zbirni center, opremo zbirnega centra, center za ravnanje s komunalnimi odpadki(v našem primeru Mala Mežakla) z vsemi pripadajočimi objekti in napravami, ... Zbrana sredstva podjetje nakaže na račun občine, ki investira v obnovo stare in izgradnjo nove infrastrukture.

Cena storitve, ki je zaračunana na položnici pa se nameni za plačilo delavcev, za vzdrževanje smetarskih vozil, za plačilo odvoza ločeno zbranih nevarnih in nenevarnih odpadkov, odvoz bioloških odpadkov, ...

Pri komunalnih odpadkih ne smemo pozabiti tudi na obdelavo mešanih komunalnih odpadkov. Uredba sledi hierarhiji obdelave komunalnih odpadkov: predelavi, odstranitvi, možnemu sežigu, najmanj zaželena možnost je odlog odpadka. Obdelavo odpadkov izvaja podjetje EKOGOR, komunalno podjetje to storitev le zaračuna na isti položnici, da so nižji stroški in da na dom ne bi prejeli dveh položnic.

Na odlagalno polje deponije Mala Mežakla se po obdelavi odlagajo odpadki tudi iz sosednjih občin, kosovni in ostali nenevarni odpadki. Zaradi tega je cena odlaganja tudi do sedemkrat nižja.

Trenutno se izvaja količinski poračun obdelave odpadkov. V letu je bila po osebi pavšalno zaračunana večja količina odpadkov, kot je bilo dejansko obdelanih. V bodoče se bo poračunavalo količine za celotno ravnanje z odpadki med letom, na podoben način, kot se zaračunava pitna voda.

S plačilom komunalne položnice se ne plača pluženja, vzdrževanja cest, pločnikov in pešpoti, stopnišč, parkov in zelenic. Te storitve se plačujejo iz občinskega proračuna.