Skip to main content
Izdaja ukrepov o prekuhavanju pitne vode - vodovodni sistem Peričnik

V septembru in novembru 2019 sta bila s strani podjetja JEKO, d.o.o. za odjemalce, ki pitno vodo dobivajo iz vodovodnega sistema Peričnik, izdana preventivna ukrepa o prekuhavanju vode zaradi povišane motnosti.

Iz zajetja Peričnik se s kakovostno pitno vodo oskrbuje okoli 15.000 prebivalcev od Mejnega platoja, preko Hrušice, Podmežakle in Jesenic do vključno s Tomšičevo in Kejžarjevo ulico. Voda, ki priteče iz zajetja, se do uporabnikov ne obdeluje in je ob normalnih vremenskih razmerah zdravstveno ustrezna. Zdravstveno ustrezna pitna voda pomeni, da ne vsebuje mikroorganizmov v številu, ki bi lahko predstavljali nevarnost za zdravje ljudi (Pravilnik o pitni vodi Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17). Barva, vonj in okus pa morajo biti sprejemljivi za večino uporabnikov.

Kot upravljavec smo dolžni obveščati o vseh omejitvah, prepovedih in neskladij.

Na kakšne načine obveščamo

Vodno zajetje Peričnik se nahaja na levem bregu doline Bistrica v Vratih. Napajalno območje ne predstavlja potencialnega onesnaževalca, kar je v današnjem času redkost. Zajetje pa je obdano s hudourniškimi potoki, ki zaradi erozije ogrožajo tudi vodno zajetje; deloma zaradi nanašanja velikih količin materiala, deloma pa zaradi vnašanja fine glinaste komponente v drenažno zajetje, zaradi česar je voda občasno motna. Hitrost erozije se z ekstremnimi vremenskimi pojavi, ki smo jih deležni zadnja leta, potencira. Motnost vode pa lahko predstavlja tveganje za zdravje uporabnikov. Ker je varnost uporabnikov na prvem mestu, je potrebno izdati preventivni ukrep prekuhavanja. Ukrep se lahko prekliče, ko se z mikrobiološkimi analizami dokaže, da je voda zopet zdravstveno ustrezna. Med lastnico (Občino Jesenice) in upravljavcem vodovodnih sistemov (JEKO, d.o.o.) že potekajo aktivnosti za sanacijo, ki bi v prihodnosti preprečila motnost iz omenjenega vodnega vira.

Navodila o prekuhavanju pitne vode

Prekuhavanje vode je praviloma kratkoročen, nujen ukrep, s katerim izboljšamo mikrobiološko kakovost pitne vode. S pravilnim prekuhavanjem uničimo ali inaktiviramo mikroorganizme v pitni vodi, ki so povzročitelji nalezljivih bolezni, ki se prenašajo z vodo. Dezinfekcija pitne vode s prekuhavanjem je varna metoda, zadostuje že burno tri minutno vrenje. Vodo pustite v isti posodi, kjer ste jo prekuhali, ter jo hranite v hladilniku. Za pitje jo lahko uporabljate 24 oziroma največ 48 ur. Če je voda motna, pred prekuhavanjem s filtracijo skozi čiste tkanine ali papirnat filter odstranite delce. Kakovost pitne vode iz vodovodnega sistema Peričnik ter ostalih vodovodnih sistemov, ki so v upravljanju podjetja JEKO, d.o.o., stalno spremlja. V skladu z veljavno zakonodajo se izvaja notranji in zunanji nadzor pitne vode. Mesečna in letna poročila v zvezi s kvaliteto pitne vode, kot tudi nekaj odgovorov na vprašanja, ki se uporabnikom zastavljajo v zvezi s pitno vodo, so dostopni s klikom na povezave.