Skip to main content
Pogosta vprašanja

 

V nadaljevanju si lahko preberete odgovore na najpogostejša vprašanja v zvezi z zemeljskim plinom. V kolikor odgovora na vaše vprašanje med spodaj navedenimi ne najdete, nas prosim kontaktirajte. 

Ali se števci odčitavajo vsak mesec in kako je z obračunom?

Plinomeri se odčitavajo konec junija in decembra. Vmes so akontacije določene na podlagi porabe preteklega primerljivega obdobja (isti mesec preteklega leta). Kdor želi obračun po dejanski porabi - brez akontacij, lahko stanje javi NAJKASNEJE DO ZADNJEGA DNE V MESECU in sicer osebno, po e-pošti (tadeja.smid@jeko.si) , po telefonu (04 / 581 04 40, 04 / 581 04 00), preko interneta (www.komunala.info). Pri sporočanju stanja obvezno navedite vaše odjemno mesto (podatek je na računu). 

Takrat, ko plinomere popisuje naše podjetje, vam stanja ni potrebno sporočati, ker upoštevamo odčitek našega popisovalca. V primeru, da imate plinomer nedostopen in ste dobili obvestilo, da stanje sporočite sami, vas prosimo, da to storite do datuma, ki je naveden na obvestilu. V nasprotnem primeru vam bomo obračunali ocenjeno porabo.

Vsem novim uporabnikom zemeljskega plina pa porabo odčitavamo vsak mesec eno leto in tako dobimo profil porabe, na podlagi katerega se bo kasneje določila akontacija.

Zakaj vsak mesec plačujem postavko "Znesek za meritve", čeprav plinomerov ne odčitate vsak mesec?

Plinomere odčitavamo malim odjemalcem (večinoma gospodinjstva) vsake tri mesece, večjim odjemalcem pa vsak mesec. Pri tem velja omeniti, da imajo odjemalci možnost sporočit porabo mesečno, med rednim popisom.

Postavka "Znesek za meritve" ne predstavlja samo zneska za izvajanje meritev oz. odčitavanja in obdelavo merjenih podatkov, temveč predvsem vzdrževanje, umerjanje in z zakonom določene periodične menjave merilnih naprav.

Večina zneska za meritve je tako odvisna od tipa plinomera, s katerim se določa faktor, ki se pomnoži s ceno za meritve, določeno z Aktom o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Jesenice (glej zavihek "Cenik").

Kaj storiti, če je na računu zaračunana akontacija, ki je previsoka oz. prenizka?

Za tiste stranke, ki ne javijo stanja števca do konca meseca, smatramo, da se strinjajo z obračunom na podlagi akontacij. Predlagamo, da stanje plinomera javite naslednji konec meseca, da se poraba poračuna. Načeloma se račun lahko popravi, vendar zaračunamo stroške novega izračuna. Račun zavrnete najkasneje do roka plačila in obvezno napišete dejansko stanje plinomera.

Kaj pomeni CDK skupina?

Vsak odjemalec je glede na obseg letnega odjema zemeljskega plina, ki je določen na podlagi porabe v preteklem letu, uvrščen v posamezno CDK odjemno skupino.

Skupine so razvrščene od najnižje skupine CDK01 do najvišje CDK15. Letne predvidene količine in cene posamezne CKD skupine so razvidne iz aktualnega cenika, ki je objavljen pod zavihkom "Cenik".

Kaj lahko storim, če predvidevam nično ali manjšo/večjo porabo zemeljskega plina?

V primeru, da bo vaše stanovanje nekaj časa prazno ali se bo objekt obnavljal dlje časa in predvidevate začasno nično porabo zemeljskega plina, vam priporočamo da nam to sporočite. Dogovorili se bomo za nično akontacijo. Mesečno boste plačevali samo fiksni del stroškov. Tudi, če predvidevate, da bo poraba v tekočem letu manjša/večja od lanskega, pokličite in dogovorili se bomo za ustrezno višino akontacije.

Kaj pomeni VC oz. FC na računu?

VC pomeni variabilno ceno za distribucijo zemeljskega plina. Višina cene je odvisna od razvrstitve v CDK skupino. Skupni znesek VC se izračuna tako, da se cena te postavke pomnoži s porabljenimi kubiki zemeljskega plina. V primeru, da porabe nimate, ta postavka  ni obračunana. FC pomeni fiksno ceno za distribucijo in se vsem porabnokom od CDK1 do CDK 5 obračunava pavšalno, tistim nad CDK 5 pa se cena za to postavko pomnoži z vgrajeno močjo (kW). FC in Znesek za meritve se obračunavata mesečno, tudi če ni porabe. 

Kaj lahko storim, če plina ne želim več uporabljati?

V primeru, da ste se odločili za drug vir ogrevanja, nam vašo odločitev sporočite po pošti ali na el. naslov: roman.ambrozic@jeko.si. Navedite vaše osnovne podatke (ime, priimek, naslov, odjemno mesto in kontaktno številko) in napišite, da želite prekinitev distribucije zemeljskega plina. Za prekinitev distribucije vam bomo izdali račun (podatki o višini so v Ceniku dodatnih storitev na zavihku "Cenik"). Ko bo račun poravnan, nas pokličite, da se bomo dogovorili za termin odklopa.

Kaj storim v primeru zamenjave odjemalca (sprememba lastnika, najemnika)?

V primeru, da ste zamenjali podnajemnika v stanovanju ali se je zamenjal lastnik objekta je potrebno, v primeru, da živite v večstanovanjski stavbi,  kontaktirati upravljavca, ki je pristojen za vaše območje. Upravljavec, bo naredil zapisnik o stanju plinomera na vašem odjemnem mestu ter vse potrebno za odjavo lastnika odjemnega mesta. Novi odjemalec nato sklene novo Pogodbo o dobavi zemeljskega plina.

V primeru, da živite v stanovanjski hiši, ste kot lastnik priključka dolžni sami poskrbeti za sporočanje podatkov o spremembi. Obvezni podatki so:

  • popis plinomera na dan predaje lastništva,
  • podatki novega lastnika oz. najemnika.

Z novim lastnikom bomo sklenili pogodbo o dobavi zemeljskega plina.

Kako je s servisi plinskih trošil?

Servis plinskih peči in drugih trošil je priporočljivo izvesti vsako leto. Izvajalci so pooblaščeni serviserji za posamezne tipe trošil. Najbolje, da pokličete izvajalca, ki vam je izvedel plinsko instalacijo oz. serviserja, ki je izvedel prvi zagon.

Zakaj se izvajajo dimnikarski pregledi dimnih naprav pri plinskih trošilih?

Dimnikarska služba je izbirna gospodarska javna služba. Ta dejavnost se izvaja z namenom protipožarnega varstve in zaščite zraka pred nekontroliranimi emisijami dimnih plinov. Stranke so izbranemu pooblaščenemu dimnikarju dolžne omogočiti prvi pregled dimovodne naprave in vsakoletni pregled in izvedbo meritev dimnih plinov.

Kako do plinskega priključka?

Željo za priključitev na plinovod nam lahko posredujete pisno, osebno ali telefonsko. Dogovorili se bomo za ogled objekta in določitev vseh detajlov glede izvedbe. Na podlagi tega vam bomo poslali v podpis pogodbo za priključitev.

Kaj je potrebno storiti za začetek uporabe zemeljskega plina?

Dobavitelj bo pričel dobavljati zemeljski plin odjemalcu po uspešno opravljenem internem pregledu instalacij in trošil. Pred zagonom interne plinske instalacije mora odjemalec predložiti:

  • projekt instalacije,
  • ateste vgrajenih materialov in delavcev,
  • zapisnik o tlačni in tesnostni preizkušnji,
  • soglasje pristojne dimnikarske službe.


Prvi zagon plinske instalacije lahko opravi le pooblaščen serviser, ko je sestavljen in podpisan Zapisnik o internem pregledu plinske instalacije in naprav.

Sončnica
četrtek, 14. 2. 2019
Četrtošolce ozaveščali o pravilnem odlaganju odpadnega jedilnega olja
Podjetje JEKO, d.o.o. je v šolskem letu 2018/2019, kot že leto poprej, izvajalec projekta Zbiranje odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev. Projekt je zasnovan kot…
Snemanje na pokopališču Blejska Dobrava
torek, 12. 2. 2019
Snemanje na pokopališču Blejska Dobrava
V nedeljo 10.2.2019, je RTV Slovenija, v sklopu snemanja nadaljevanke Jezero (po istoimenski knjižni uspešnici pisatelja Tadeja Goloba), na pokopališču Blejska Dobrava…
Zimske komunalne igre, Kranjska Gora, 9.2.2019
torek, 12. 2. 2019
Zimske komunalne igre, Kranjska Gora, 9.2.2019
Šport in igra sta naravni človeški stanji. To dvoje smo združili na 17. zimskih komunalnih igrah, ki so tokrat prvič potekale v prelepi Kranjski Gori. Celotno prireditev…
Kanalizacija v Trebežu je zgrajena
četrtek, 13. 12. 2018
Kanalizacija v Trebežu je zgrajena
V novembru je bila z izdajo uporabnega dovoljenja zaključena investicija Izgradnja komunalne infrastrukture Cesta v Rovte – Trebež 2.faza, v sklopu katere je bila…
Prodaja osnovnih sredstev v lasti podjetja
četrtek, 13. 12. 2018
Prodaja osnovnih sredstev v lasti podjetja
Drobilnik vej Viking Razpisna dokumentacija