Skip to main content

Oskrba z vodo

Proces oskrbe z vodo izvaja dejavnosti zajema, zbiranja, po potrebi čiščenja in distribucije pitne vode. Osnovni cilj in zakonska obveza procesa je, da občanom zagotavljamo zadostno količino zdravstveno ustrezne pitne vode, katere kvaliteta je primerljiva z vodo iz gorskih izvirov. Pitna voda je naše naravno bogastvo in neprecenljiva ter nenadomestljiva dobrina. Je tudi naša zvesta spremljevalka, saj jo vsak dan uporabljamo za pitje ter pripravljanje hrane in pri različnih opravilih v gospodinjstvu in industriji.

PITNA VODA IZ JAVNIH VODOVODNIH SISTEMOV JE TUDI V ČASU EPIDEMIJE KORONA VIRUSA SARS-COV-2 ZDRAVSTVENO USTREZNA IN VARNA ZA PITJE

Pitna voda je varna tudi za umivanje rok, ki je v tem času še posebej priporočljiv ukrep za zajezitev širjenja virusa. Po do zdaj znanih podatkih se korona virus ne prenaša s pitno vodo (WHO). Za izvajanje ukrepov je nujno sodelovanje tudi z vami – našimi uporabniki, zato vas pozivamo, da vsi skupaj s previdnim delovanjem prispevamo k učinkovitemu preprečevanju širjenja virusa in nemotenemu delovanju gospodarskih javnih služb varstva okolja. Na ta način skupaj prispevamo k preventivi za zajezitev širjenja korona virusa.

Proces Oskrbe s pitno vodo opravlja dejavnost zajema, zbiranja, (po potrebi izjemoma čiščenja) in distribucije pitne vode za občini Jesenice in Žirovnica. Oskrba s pitno vodo v občinah Jesenice in Žirovnica je v smislu pogojev in načina oskrbe, gospodarjenja z objekti in napravami, ki služijo oskrbi s pitno vodo ter zahtev za oskrbo s pitno vodo zakonsko opredeljena z Odlokom o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 25/2010, 35/2011 in 99/2013) oz.Odlokom o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Žirovnica (Ur. list RS, št. 14/2014 in 50/14). Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/2015) določa zahteve, ki jih mora izpolnjevati pitna voda z namenom varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki zaradi kakršnegakoli onesnaženja pitne vode, medtem ko je način varovanja vodnih virov v občinah  opredeljen z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov na območju občine Jesenice (Ur. list RS št., 62/2013) oz. Odlokom o varstvu vodnih virov in ukrepih za zavarovanje pitnih voda za Občino Žirovnica (Ur. list RS, št. 51/2001). Tehnična navodila in smernice za gradnjo in uporabo javnih vodovodov so opredeljene v Pravilniku o tehnični izvedbi in uporabi javnih vodovodov na območju občine Jesenice (Ur. list RS, št. 57/2011) in Pravilniku o tehnični izvedbi in uporabi javnih vodovodov na območju občine Žirovnica (Ur. list RS, št. 50/14).

Dežurna številka: 031 570 977

Vodja oskrbe s pitno vodo: Matjaž Pezdir

 • GSM: 031 647 165
 • Lokacija: Prešernova cesta 13, 4270 Jesenice
 • E-pošta: matjaz.pezdir@jeko.si 
 • Uradne ure: od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure

Operativni vodja: Primož Črv

 • Telefon: 04 581 04 62
 • GSM: 041 420 106
 • Lokacija: Prešernova cesta 13, 4270 Jesenice
 • E-pošta: primoz.crv@jeko.si
 • Uradne ure: od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure

Strokovni sodelavec za plin in pitno vodo: Roman Ambrožič, dipl. ing. stroj.

 • Telefon: 04 581 04 33
 • GSM:  031 778 145
 • e-pošta: roman.ambrozic@jeko.si
 • Lokacija: Cesta maršala Tita 49, 4270 Jesenice
 • Delovni čas: ponedeljek:od 8. do 11. ter od 12. do 14. ure, sreda: od 8. do 11. ter od 12. do 16. ure, petek: od 8. do 12. ure.

S klikom na spodnji povezavi si lahko ogledate aktualna cenika izvajanja javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo v občinah Jesenice in Žirovnica: 

Ostali ceniki:

Na povezavi najdete odgovore na najpogostejša vprašanja. 

Za pridobitev priključka na javno vodovodno omrežje, katerega upravljavec je podjetje JEKO, d.o.o. ali izvedbo spremembe na priključku je potrebno pridobiti soglasje, ki se izda na podlagi predhodno izdelanega projekta hišnega priključka.

Po pridobitvi gradbenega dovoljenja in pred priključitvijo na javni vodovod je potrebno pridobiti še soglasje k priključitvi na osnovi projekta za izvedbo (PZI), ki mora vsebovati tudi PZI projekta hišnega vodovodnega priključka, izdelanega v skladu z internim dokumentom podjetja – Tehnična navodila za vodovod. Soglasje se izda na podlagi izpolnjene Vloge za izdajo soglasja za priključitev na javno vodovodno omrežje.

Za izdajo soglasja k priključitvi je v skladu z odloki lokalnih skupnosti je vlogi potrebno priložiti:

 • projekt (PZI) hišnega vodovodnega in priključka,
 • dokazilo o lastništvu nepremičnine.

Vlogo lahko oddate:

 • v elektronski obliki (vključno s prilogami) na e-naslov info@jeko.si
 • v pisni obliki osebno v tajništvu na sedežu podjetja na Cesti maršala Tita 51, 4270 Jesenice,
 • v pisni obliki po pošti na naslov JEKO, d.o.o., Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice.

Določamo pa tudi pogoje in izdajamo soglasja k dovoljenjem za posege v prostor, če so to posegi v komunalno infrastrukturo.

Izdelava priključka na javno vodovodno omrežje

Za nov priključek ali spremembo obstoječega priključka je potrebno pridobiti soglasje upravljavca. To se izda na podlagi predhodno izdelanega projekta hišnega priključka. Pred izvedbo vodovodnega priključka za novogradnjo je potrebno na osnovi pravnomočnega gradbenega dovoljenja in PZI projekta pridobiti Soglasje k priključitvi na javno vodovodno omrežje. Za naročilo ponudbe za izvedbo montažnih del je potrebno dostaviti:

 •  projekt vodovodnega priključka, ki ga zadržimo za izdelavo ponudbe in izvedbo,
 •  soglasje k priključitvi na javno vodovodno omrežje.

JEKO, d.o.o. na osnovi predložene dokumentacije izdela ponudbo in pogodbo za izvedbo montažnih del (za material in montažna dela vključno s prevozom, ogledom na terenu in davkom na dodano vrednost) za izvedbo vodovodnega priključka. Za zemeljska in gradbena dela (izkop in izvedbo vodomernega jaška) lahko priskrbite izvajalca sami oz. se izvedbo del dogovorite v našem podjetju. Prav tako je potrebno zagotoviti dovoljenje za prekop in zaporo ceste, če je le-ta potrebna.

  Z izpolnitvijo obrazcev oz. posredovanjem podatkov potrjujte, da ste seznanjeni s pravili varovanja osebnih podatkov.

  S klikom na spodnjo povezavo boste našli navodila za uporabo portala komunala.info

  Prva prijava na portal Komunala.Info

  Pri prvi prijavi v polji »Šifra stranke« in »Odjemno mesto je potrebno prepisati podatke iz računa za komunalne storitve, prejetega  s strani JEKO,d.o.o. 

  Izberite si »Uporabniško ime« in »Geslo«, geslo potrdite tudi v polju »Potrdi geslo«. Obvezen podatek pri prvi prijavi je tudi naslov elektronske pošte (e-mail), ki ga je potrebno vpisati dvakrat. Na posredovani e-poštni naslov boste prejeli obvestilo o odprtju uporabniškega računa. Aktivacija računa se izvede s potrditvijo

  Kaj nadzorujete preko portala komunala.info?

  • e-Račune, ki enakovredno nadomestijo tiskane račune. E-računi so podpisani z verificiranim digitalnim potrdilom. Njihove prednosti so boljša preglednost ter lažja hramba in plačilo. Omogočen je tudi arhiv računov, kar pomeni, da boste imeli od prijave dalje arhiv računov, ki ni vezan na vaš računalnik in lahko do podatkov dostopate preko različnih naprav, ki imajo internetni dostop.
  • merilno mesto in odčitke, ki omogočajo pregled stanja števca, mesečne porabe, vrste dogodka (obračun akontacij, javljeno stanje, menjava vodomera, plinomera, popis) in drugih podatkov. V kolikor imate lastni števec lahko sami javite stanje le tega. Če sporočite stanje vodomera ali plinomera od 23. v mesecu do zadnjega dne v mesecu, bo stanje upoštevano na računu za tekoči mesec. 
  • finančno kartico, ki omogoča pregled stanja računov in plačil.+

  Prijava na portal, ko uporabniško ime že imate?

  Najprej izberite ponudnika:

  • Za sporočanje stanja vodomera: JEKO, d.o.o. komunalne storitve,
  • Za sporočanje stanja plinomera: JEKO, d.o.o. plin.

  V označena polja vpišite svoje uporabniško ime in geslo ter kliknite na gumb »prijava«. 

  Na kakšen način obveščamo uporabnike naših storitev? 

  V klikom na povezavo "preberi več" si lahko ogledate poročila o kakovosti pitne vode za posamezne vodovode, ki so v našem upravljanju.

   

  Spominski kamni namesto sveč
  Thursday, 29. 10. 2020
  Spominski kamni namesto sveč
  Ljudska univerza Jesenice je v okviru projekta Socialna aktivacija Gorenjske v katerega so vključene ženske iz drugih kulturnih okolij, izvedla učni projekt z naslovom "…
  Letos nekoliko drugačen 1. november
  Thursday, 29. 10. 2020
  Letos nekoliko drugačen 1. november
  V luči trenutne epidemiološke situacije in razglašene epidemije bomo tudi letošnji dan spomina na mrtve obeležili drugače kot pretekla leta. Vlada RS je zaradi…
  Dodatni zaščitni ukrepi pri izvajanju pogrebno-pokopališke službe
  Tuesday, 27. 10. 2020
  Dodatni zaščitni ukrepi pri izvajanju pogrebno-pokopališke službe
  Zaradi zagotavljanja varnosti v času epidemije Covid-19 sporočamo, da smo uvedli dodatne zaščitne ukrepe in sicer: osebni obisk v pisarni pogrebne službe ni možen,  za…
  Obvestilo o moteni oskrbi z vodo - Javorniški Rovt
  Thursday, 22. 10. 2020
  Obvestilo o moteni oskrbi z vodo - Javorniški Rovt
  Spoštovani uporabniki naših storitev! V petek, 23. 10. 2020, med 8. in 12. uro, bo motena oziroma občasno prekinjena oskrba s pitno vodo zaradi vzdrževalnih del in…
  Obvestilo uporabnikom o priključitvi na novi vodni vir izvir pod Golico
  Wednesday, 21. 10. 2020
  Obvestilo o priključitvi na novi vodni vir "Izvir pod Golico"
  Podjetje JEKO, d.o.o. je prevzelo v upravljanje novi vodovodni sistem "Izvir pod Golico". Vodovodni sistem Izvir pod Golico bo z vodo oskrboval okoli 40 uporabnikov v…

  V procesu težimo k temu, da bi čim večjemu številu odjemalcev v obeh občinah prav do domačih pip zagotovili vodo takšne kvalitete, kot priteče iz izvirov - to pomeni, da je ni potrebno "popravljati" z raznimi kemičnimi postopki (filtracija, dezinfekcija, ...). 

  Na podlagi določil Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili oz. Pravilnika o pitni vodi, način dela notranje kontrole kvalitete vode temelji na HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) sistemu, kar pomeni analizo in obvladovanje tveganj, postavljenih s kritičnimi kontrolnimi točkami. Navedeno praktično pomeni, da poizkušamo vnaprej predvideti in z ustreznimi ukrepi omejiti ali eliminirati tiste dejavnike, ki bi lahko vplivali na poslabšanje kvalitete pitne vode.

  Shema vodovodov

  Shema vodovodov

  Aktualna obvestila v zvezi s pitno vodo

  1. OBVESTILO O UVEDBI STALNE DEZINFEKCIJE Z NATRIJEVIM HIPOKLORITOM (datum objave: 28. 10. 2020)

  Lastnica infrastrukture, Občina Jesenice, in upravljavec javnega vodovoda, JEKO, d.o.o., obveščata uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Peričnik, da se bo od srede 30. 9. 2020 dalje uvedla stalna dezinfekcija z natrijevim hipokloritom.

  Vode zaradi izvajanja ukrepa ni potrebno prekuhavati. V zadnjih letih smo na vodovodnem sistemu Peričnik povečali notranji nadzor, pri čemer je bilo ugotovljeno, da na enem izviru prihaja do onesnaženosti s koliformnimi bakterijami. Te so naravno prisotne v okolju in so pokazatelj direktnega površinskega vpliva. Mejna vrednost za koliformne bakterije po Pravilniku o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015 in 51/17 - v nadaljevanju: Pravilnik) je 0/100 ml.

  Skladno s Pravilnikom bo mejna dovoljena koncentracija prostega preostalega klora med 0,10 in 0,30 mg/l, lahko pa tudi nižja, če glede na okoliščine upravljavec vodovoda zagotavlja stalno mikrobiološko skladnost oziroma ustreznost pitne vode.

  Ker je upravljavec dolžan zagotavljati skladnost in zdravstveno ustrezno pitno vodo, je potrebna stalna dezinfekcija.

  Zahvaljujemo se vam za razumevanje.