O podjetju

 

JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice ima sedež na Jesenicah, Cesta maršala Tita 51. Dejavnosti podjetja so: oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, odvoz in deponiranje odpadkov, pogrebna in pokopališka služba, vzdrževanje javnih površin in oskrba z zemeljskim plinom.

Vizija

Vizija podjetja je postati poslovno uspešno in stabilno podjetje, ki z znanjem in tehnologijo zadovoljuje potrebe pri ohranjanju zdravega in urejenega okolja, zagotavljanja trajnostnega razvoja, zanesljive in redne oskrbe odjemalcev, doseganje visokih standardov oskrbe in kakovosti storitev.

VODSTVENI PROCES

Direktor: Uroš Bučar, univ. dipl. ekon. 

Pomočnica direktorja: Brigita Leban, mag. manag.

FINANČNO–RAČUNOVODSKI PROCES

Blagajna:

 • Telefon: 04 581 04 15

Plačilni promet:

 • Telefon:04 581 04 27 in 04 581 04 45

Obračun komunalnih storitev:

 • Telefon: 04 581 04 11 in 04 581 04 24

SPLOŠNO KADROVSKI PROCES

Vodja splošno kadrovske službe:  Polona Smolej, univ. dipl. prav.

Tajništvo:

Odnosi z javnostjo:  

 • Maja Kržišnik, univ. dipl. ped.
 • Telefon: 04 581 04 44
 •  GSM: 040 230 780

PROCES INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE IN GEOINFORMACIJSKE SLUŽBE 

Vodja IT in GIS: France Čop, univ. dipl. inž. rač. in inf.

PROCES NABAVE IN SKLADIŠČA

Kontaktna oseba za izvajanje javnih naročil: Kristina Mejač, dipl. upr. org. 

Skladišče:

PROCES RAVNANJA Z ODPADKI ZBIRANJE ODPADKOV

ZBIRANJE ODPADKOV

Vodja zbiranja odpadkov: Željko Šmitran, kom. inž.

ODLAGANJE ODPADKOV

Vodja odlaganja odpadkov: Tamara Hribar, dipl. inž .kem. tehnol.

PROCES VZDRŽEVANJA JAVNIH POVRŠIN

Vodja vzdrževanja javnih površin: Sebastjan Klukovič, dipl. inž. tehnol. prom., inž. gr.

PROCES RAVNANJA Z ODPADNO VODO

ODVAJANJE ODPADNE VODE

Vodja odvajanja odpadnih vod: Nuša Jelenc, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

ČIŠČENJE ODPADNE VODE

Vodja čiščenja odpadne vode: Branko Pazlar, kom. inž.

PROCES POGREBNO POKOPALIŠKIH STORITEV

Vodja pogrebno pokopališke službe: Dunja Murn, viš. upr. del. 

PROCES OSKRBE Z ZEMELJSKIM PLINOM

 • Vodja oskrbe z zemeljskim plinom: Matjaž Pezdir
 • GSM: 031 647 165
 • Lokacija: Prešernova cesta 13, 4270 Jesenice
 • E-pošta: matjaz.pezdir@jeko.si 

PROCES OSKRBE S PITNO VODO

 • Vodja oskrbe s pitno vodo: Matjaž Pezdir
 • GSM: 031 647 165
 • Lokacija: Prešernova cesta 13, 4270 Jesenice
 • E-pošta: matjaz.pezdir@jeko.si 

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV:

Za uspeh podjetja JEKO, d.o.o. imajo največ zaslug zaposleni. Naše osnovno vodilo je razvijati nadarjene in zveste ljudi, ki nam pomagajo vzdrževati in nadgrajevati standarde in cilje, ki smo si jih zadali. 

Za informacije na tem spletišču veljajo izjava o omejitvi odgovornosti, obvestilo o avtorskih pravicah in pravila o varstvu osebnih podatkov.

S klikom na povezavo "preberi več" najdete vloge in obrazce. Z izpolnitvijo obrazcev oz. posredovanjem podatkov potrjujte, da ste seznanjeni s pravili varovanja osebnih podatkov.

 

S klikom na spodnjo sliko si lahko ogledate organizacijsko shemo podjetja:

Ornanigram

 

Sukcesivna dobava materiala za vzdrževanje infrastrukturnih objektov za obdobje dveh let

 • Datum objave: 15. 1. 2021
 • Številka naročila: V/05-AP-002/2021
 • Oznaka objave: JN000177/2021-W01
 • Datum in ura oddaje ponudbe: 10. 2. 2021 ob 9. uri
 • Datum in ura odpiranja: 10. 2. 2021 ob 9.30 uri
 • Elektronska oddaja
 • Razpisna dokumentacija: v priponki

 

   

   S klikom na povezavo si lahko ogledate arhiv javnih naročil

   Družba JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice je bila vpisana v sodni register pod številko vložka 1/05679/00 dne 03.01.1996. Družba je organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo.

    

   Slika prikazuje notranjost centra ponovne rabeTrgovina Centra ponovne rabe, ki se nahaja na naslovu Cesta maršala Tita 49, odprta od ponedeljka do petka med 9. in 13. uro.  

   Namenjena je tako tistim, ki želijo prinesti še uporabne izdelke, kot tudi tistim, ki želijo po simbolični ceni kupiti še uporabne ali prenovljene izdelke.

   Z odmetavanjem še uporabnih izdelkov odmetavamo surovine, trošimo energijo, vodo in onesnažujemo naravo. Poleg zmanjšanja količine odpadkov center ponovne uporabe zagotavlja izdelke, ki so cenovno dostopni vsem. Tako poskrbimo tudi za socialno prijaznejšo družbo.

   Tudi v Zbirnem centru Jesenice je urejen poseben prostor za zbiranje uporabnih predmetov. Kar je za nekoga odpadek je za drugega morda uporaben izdelek. 

   Ponovna raba uresničuje več pomembnih ciljev, in sicer preprečevanje nastajanja odpadka in posledično zmanjševanje količin odloženih odpadkov, varovanje okolja, ohranjanje naravnih virov, ki so potrebni za proizvodnjo novih izdelkov in kar je zelo pomembno projekt ustvarja nova delovna mesta za ranljive ciljne skupine. 

   Prošnja:

   Iz Centra ponovne rabe naprošajo občane, naj v trgovino in v zabojnik pred trgovino prinašajo le izdelke, ki so še uporabni in čisti. Strgane in umazane obleke je potrebno oddati v zbirnem centru v zabojnik za tekstil. 

   Wednesday, 30. 12. 2020
   Koledar odvoza odpadkov za leto 2021
   Spoštovani,  za vas smo pripravili nova koledarja za odvoz mešanih komunalnih odpadkov in embalaže za leto 2021.  Koledar za odvoz odpadkov za občino Jesenice Koledar…

   Osnovni podatki o podjetju

   • Naziv podjetja: JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice
   • Vrsta družbe: javno podjetje
   • Matična številka: 5926823
   • Davčna številka: 67496717
   • Številka transakcijskega računa: 07000-0000492171
   • Registracija: podjetje je registrirano pri Okrožnem sodišču v Kranju, sklep št. Srg 2016/15797, št. vložka 1/05679/00 z dne 03.01.1996.
   • Osnovni kapital: 1.329.148,70 € (od tega Občina Jesenice 1.235.177,88 € oziroma 92,9300 % in Občina Žirovnica 93.970,82 € oziroma 7,0700 %)
   • Direktor: UROŠ BUČAR, univ. dipl. ekon.

   Dejavnosti podjetja

   Oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih vod, zbiranje in odlaganje odpadkov, pogrebne in pokopališke storitve, vzdrževanje javnih površin in oskrba z zemeljskim plinom.

   Politika

   Ob upoštevanju zakonskih in podzakonskih predpisov na državni in lokalni ravni zagotavljati visok standard naših storitev ob nenehni skrbi za stroškovno učinkovitostjo, osebnostno rast zaposlenih in ohranjanju naravnih danosti našim zanamcem. 

   Vizija podjetja

   Postati poslovno uspešno in stabilno podjetje, ki z znanjem in tehnologijo zadovoljuje potrebe pri ohranjanju zdravega in urejenega okolja, zagotavljanja trajnostnega razvoja, zanesljive in redne oskrbe odjemalcev, doseganje visokih standardov oskrbe in kakovosti storitev.

   Poslanstvo podjetja

   Zadovoljstvo uporabnikov naših storitev je kazalnik naše učinkovitosti in garancija za varovanje narave.

   Zgodovina podjetja

   JEKO-IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice je bilo ustanovljeno 18.12.1995, ko je ustanovitelj podjetja - občinski svet občine Jesenice na svoji 13. seji sprejel Odlok o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja JEKO-IN,d.o.o., Jesenice. Družba je nastala s spojitvijo:

   • Komunalnega podjetja VODOVOD JESENICE, p.o., Jesenice,
   • KOMUNALA, podjetje za komunalno dejavnost, d.o.o., Jesenice,
   • KRES, podjetje za oskrbo naselij s toplotno energijo, d.o.o., Jesenice

   in je pričela s poslovanjem 01.01.1996.

   S 01.01.1999 sta bili na območju bivše občine Jesenice ustanovljeni dve novi občini in sicer Občina Jesenice in Občina Žirovnica, ki sta vsaka v svojem delu premoženja prevzeli ustanoviteljske pravice vezane na družbo JEKO-IN, d.o.o., Jesenice.

   Formalno pa sta občini svoje ustanoviteljske pravice uredili, ko sta najprej sprejeli Odlok o preoblikovanju JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice in ustanovitvi njegovega skupnega organa (Ur.l.RS 94/95 z dne 25.10.2005) in nato še 01.12.2005 podpisali Družbeno pogodbo.

   Vpis spremembe družbenikov in poslovnih deležev, ki je bil izveden dne 07.12.2005 pri Okrožnem sodišču v Kranju je postal pravnomočen 15.12.2005. Istega dne je pričel veljati tudi nov Odlok o preoblikovanju JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice in ustanovitvi njegovega skupnega organa (Ur. l. RS 94/95 z dne 25.10.2005). Osnovi kapital družbe je takrat ostal nespremenjen, družbenika sta si samo razdelila obstoječi kapital in sicer v ima v družbi občina Jesenice poslovni delež v višini 92,93 % osnovnega kapitala družbe, poslovni delež občine Žirovnica pa znaša 7,07 % osnovnega kapitala družbe.

   S 1. 9. 2014 je družba prenehala opravljati dejavnost oskrbe s toplotno energijo, ker je Občina Jesenice s koncesijsko pogodbo izvajanje te gospodarske javne službe prenesla na drugega izvajalca.

   S 25. 4. 2017 je Okrožno sodišče v Kranju izdalo sklep o vpisu spremembe firme v sodni register in sicer: JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice (skrajšana firma: JEKO, d.o.o.). 

   Dne 21.8. 2019 je Okrožno sodišče v Kranju izdalo sklep o spremembi oz. dopolnitvi podatkov (povečanje osnovnega kapitala iz 829.148,70 € na 1.329.148,70 €).