Slika prikazuje vrč in kozarec vode

Oskrba z vodo

Proces oskrbe z vodo izvaja dejavnosti zajema, zbiranja, po potrebi čiščenja in distribucije pitne vode. Osnovni cilj in zakonska obveza procesa je, da občanom zagotavljamo zadostno količino zdravstveno ustrezne pitne vode. 

Slika prikazuje cev za odvoz odpadne vode

Odpadne vode

Kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije je sistem kanalskih vodov, kanalov ter z njimi povezanih tehnoloških objektov, kot so peskolovi, lovilci olj in maščob, črpališča za prečrpavanje odpadne vode in podobni objekti. Centralna čistilna naprava Jesenice je bila zgrajena leta 1988 in se nahaja ob izlivu potoka Javornik v reko Savo. 

Slika prikazuje zavržene steklenice

Ravnanje z odpadki

Učinkovito ravnanje z odpadki lahko bistveno prispeva k učinkoviti rabi virov in ti so bistvenega pomena za zadovoljevanje potreb človeške družbe in zagotavljanje njenega nadaljnjega razvoja. Enota ravnanje z odpadki svojo dejavnost izvaja v občinah Jesenice in Žirovnica. 

Slika prikazuje rože na krsti

Pogrebna služba

Enota opravlja pokopališko in pogrebno dejavnost na območju občin Jesenice in Žirovnica in je zadolžena za upravljanje štirih pokopališč. V občini Jesenice pokopališči Blejska Dobrava in Planina pod Golico ter v občini Žirovnica pokopališči Breznica in Rodine. Pogrebe  izvajamo tudi na ostalih pokopališčih, ki niso v našem upravljanju. 

 

Slika prikazuje prižgan plinski gorilnik

Oskrba s plinom

Smo sistemski operater distribucijskega omrežja ter prodajalec zemeljskega plina v občini Jesenice. Distribucija zemeljskega plina je gospodarska javna služba, katere organizacija je v pristojnosti občine.

Vloge in obrazci

Vloge in obrazci

Na tem mestu boste našli vloge za določene storitve, za katere prosimo, da si jih naložite na svoj računalnik, izpolnite in jih pravilno izpolnjene dostavite na podjetje JEKO, d.o.o. Z izpolnitvijo obrazcev oz. posredovanjem podatkov potrjujte, da ste seznanjeni s pravili varovanja osebnih podatkov.  

Motena oskrba s pitno vodo - Hrušica