Skip to main content
Katalog informacij javnega značaja

Na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in Uredbe o posredovanju informacij javnega značaja objavljamo katalog informacij javnega značaja in s tem prost dostop do informacij javnega značaja, s katerimi razpolagamo kot izvajalci javnih služb. 

 Osnovni podatki o katalogu
 • Naziv organa: JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice
 • Skrajšana firma: JEKO, d.o.o.
 • Naslov: Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice
 • Telefon:  04 /  5810 - 400
 • Telefax:   04 / 5810 - 420
 • E-pošta: info@jeko.si
 • Odgovorna uradna oseba: Uroš Bučar, univ.dipl.ekon.
 • Datum prve objave kataloga: 01.02.2006
 • Datum zadnje spremembe: 25.04.2017
 • Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.jeko.si
 • Druge oblike kataloga: V fizični obliki katalog lahko naročite na elektronskem naslovu info@jeko.si si ali pisno na sedežu podjetja.
Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja

1. Organigram in podatki o organizaciji organa

 • Organigram organa
 • Ustanoviteljici in družbenika JEKO, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice: Občina Jesenice, Cesta Železarjev 6, Jesenice s 92,93 % poslovnim deležem in Občina Žirovnica, Breznica 3, Žirovnica s 7,07 % poslovnim deležem. 
 • Kratek opis delovnega področja organa: JEKO, d.o.o. izvaja dejavnosti, preko katerih neposredno ali posredno skrbi za varstvo okolja in urejeno ter prijetno bivanje v naseljih v občini Jesenice in občini Žirovnica. Vse dejavnosti podjetja so gospodarske javne službe, opredeljene v Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice (Ur. list RS, št. 111/2007, 18/2009, 13/2010, 8/2011, 92/2011, 41/2014 in 41/2015), Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica (Ur. list RS, št. 17/00, 11/01, UVG št. 13/02, Ur. list RS, št. 89/07 in 73/2016), Odloku o ustanovitvi JEKO, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice (Ur. list RS, št. 104/2011, 2/2016 in 13/2017) in Družbeni pogodbi. Vsako od dejavnosti izvajamo v skladu s področnimi odloki, ki so sta jih sprejela občinska sveta Občine Jesenice in Občine Žirovnica. 
 • Dejavnosti družbe so:
  • oskrba s pitno vodo,
  • odvajanje in čiščenje odpadnih vod,
  • zbiranje in odlaganje odpadkov,
  • pogrebne in pokopališke storitve,
  • vzdrževanje javnih površin,
  • distribucija in prodaja zemeljskega plina.

Družba je bila vpisana v sodni register pod številko vložka 1/05679/00 dne 03.01.1996. Družba je organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo.

 • Seznam vseh procesov:
  • Vodstveni proces
  • Podporni procesi:
   • Finančno računovodski proces
   • Splošno kadrovski proces
   • Proces informacijske tehnologije in Geoinformacijske službe
   • Proces analize, planiranja in nadzora
   • Proces nabave in skladišča
  • Osnovni procesi:
   • Proces ravnanja z odpadki
    • zbiranje odpadkov 
    • odlaganje odpadkov
   • Proces vzdrževanja javnih površin
    • vzdrževanje cest
    • vzdrževanje zelenih površin
   • Proces ravnanja z odpadno vodo
    • odvajanje odpadne vode 
    • čiščenje odpadne vode
   • Proces pogrebno pokopaliških storitev
    • pogrebne storitve
    • pokopališke storitve 
   • Proces oskrbe z zemeljskim plinom 
    • distribucija zemeljskega plina
    • prodaja zemeljskega plina
   • Proces oskrbe s pitno vodo 
    • distribucija pitne vode
    • notranji nadzor (HACCP) pitne vode

2. Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja:

 • Pristojna oseba: Polona Smolej, univ.dipl.prav.
 • Funkcija: vodja službe za splošne zadeve in kadre
 • Telefon: 04 / 581 04 26
 • E-naslov: polona.smolej@jeko.si

3. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Seznam zakonov:

Akti družbe:

Predpisi lokalnih skupnosti:

Povezava na PisRS-Pravno informacijski sistem:

4. Seznam sprejetih in predlaganih strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

5. Seznam upravnih, sodnih in zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev

Organ odloča o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja po postopku, ki ga določa Zakon o dostopu do informacij javnega značaja in pri pisni zahtevi za vprašanja, ki niso urejena s tem zakonom po postopku, ki ga določa Zakon o splošnem upravnem postopku.

Upravni postopek:

 • Projektne rešitve za pridobitev gradbenega dovoljenja za vodovod , zemeljski plin, kanalizacijo, ravnanje z odpadki
 • Izdaja soglasja za gradnjo v varovalnem pasu
 • Postopkih v javnih naročilih

6. Seznam javnih evidenc, s katerim organ upravlja

Seznam evidenc

 • Zbirka podatkov o uporabnikih zemeljskega plina
 • Zbirka podatkov o uporabnikih komunalnih storitev
 • Zbirka podatkov za izvajanje pogrebne službe in pokopališke dejavnosti
 • Seznam vodnih sistemov in vodozbirnih objektov
 • Seznam ekoloških otokov
 • Kataster komunalnih naprav in infrastrukturnih objektov

7. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Ceniki:

 • odpadne vode 
 • odpadki 
 • pogrebna služba 
 • oskrba s pitno vodo 
 • oskrba z zemeljskim plinom 

8. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja

Sklopi informacij:

 • Sporočila za javnost (na spletni strani družbe) 
 • Obvestila na zadnji strani računov za storitve ali priložena k računom
 • Ostala obvestila uporabnikom 
 • Obrazci na spletni strani družbe 

 

Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 • Spletna stran JEKO, d.o.o.: www.jeko.si
 • E-naslov: info@jeko.si
 • Fizično se vsi dokumenti in informacije javnega značaja nahajajo na sedežu podjetja in so dostopne v času uradnih ur.

Splošne informacije:

Ta Katalog informacij javnega značaja je izdelan na podlagi Zakona o dostopu informacij javnega značaja - uradno prečiščeno besedilo (Ur.list RS, št. 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 32/16) in Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. list RS, št. 24/2016), kjer je tudi opredeljen stroškovnik posredovanja informacij javnega značaja.

Več o izvrševanju pravic v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja najdete na spletni strani informacijskega pooblaščenca.

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Obvestilo krajanom v zvezi z načinom uporabe vode iz zasebnega vodovoda »Betel« in »Fenc«
torek, 5. 6. 2018
Obvestilo krajanom v zvezi z načinom uporabe vode iz zasebnega vodovoda »Betel« in »Fenc«
Spoštovani! V sredo 23. 5. 2018 je inšpektor Zdravstvenega inšpektorata RS, ob navzočnosti predstavnika Občine Jesenice in predstavnika javnega podjetja JEKO d.o.o.,…
Motena oskrba z vodo-Titova
ponedeljek, 4. 6. 2018
Motena oskrba z vodo-Titova
Spoštovani uporabniki naših storitev,  obveščamo vas, da bo zaradi vzdrževalnih in prevezovalnih del pri izgradnji novega vodovoda na Titovi cesti  na Jesenicah občasno…
četrtek, 31. 5. 2018
Motena oskrba z vodo - Jesenice
Zaradi prevezovalnih del pri izgradnji novega cevovoda občanke in občane Jesenic na Cesti maršala Tita od št. 79 do 89 obveščamo, da bo danes  v četrtek 31.5. med 9. uro…
Motena oskrba z vodo - Jesenice in Žirovnica
petek, 25. 5. 2018
Motena oskrba z vodo - Jesenice in Žirovnica
Spoštovani uporabniki naših storitev,  obveščamo vas, da bo zaradi okvare na javnem vodovodu Završnica v petek, 25.5.2018, do 14.00 ure, oskrba s pitno vodo prekinjena…
Motena oskrba z vodo - Javorniški Rovt
torek, 22. 5. 2018
Motena oskrba z vodo - Javorniški Rovt
Spoštovani uporabniki naših storitev! Obveščamo vas, da bo zaradi vzdrževalnih del na javnem vodovodu Javorniški Rovt motena oskrba s pitno vodo v sredo, 23.5 in v…