Skip to main content
Katalog informacij javnega značaja

Na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in Uredbe o posredovanju informacij javnega značaja objavljamo katalog informacij javnega značaja in s tem prost dostop do informacij javnega značaja, s katerimi razpolagamo kot izvajalci javnih služb. 

 Osnovni podatki o katalogu
 • Naziv organa: JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice
 • Skrajšana firma: JEKO, d.o.o.
 • Naslov: Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice
 • Telefon:  04 /  5810 - 400
 • Telefax:   04 / 5810 - 420
 • E-pošta: info@jeko.si
 • Odgovorna uradna oseba: Uroš Bučar, univ.dipl.ekon.
 • Datum prve objave kataloga: 01.02.2006
 • Datum zadnje spremembe: 25.04.2017
 • Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.jeko.si
 • Druge oblike kataloga: V fizični obliki katalog lahko naročite na elektronskem naslovu info@jeko.si si ali pisno na sedežu podjetja.
Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja

1. Organigram in podatki o organizaciji organa

Družba je bila vpisana v sodni register pod številko vložka 1/05679/00 dne 03.01.1996. Družba je organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo.

 • Seznam vseh procesov:
  • Vodstveni proces
  • Podporni procesi:
   • Finančno računovodski proces
   • Splošno kadrovski proces
   • Proces informacijske tehnologije in Geoinformacijske službe
   • Proces analize, planiranja in nadzora
   • Proces nabave in skladišča
  • Osnovni procesi:
   • Proces ravnanja z odpadki
    • zbiranje odpadkov 
    • odlaganje odpadkov
   • Proces vzdrževanja javnih površin
    • vzdrževanje cest
    • vzdrževanje zelenih površin
   • Proces ravnanja z odpadno vodo
    • odvajanje odpadne vode 
    • čiščenje odpadne vode
   • Proces pogrebno pokopaliških storitev
    • pogrebne storitve
    • pokopališke storitve 
   • Proces oskrbe z zemeljskim plinom 
    • distribucija zemeljskega plina
    • prodaja zemeljskega plina
   • Proces oskrbe s pitno vodo 
    • distribucija pitne vode
    • notranji nadzor (HACCP) pitne vode

2. Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja:

 • Pristojna oseba: Polona Smolej, univ.dipl.prav.
 • Funkcija: vodja službe za splošne zadeve in kadre
 • Telefon: 04 / 581 04 26
 • E-naslov: polona.smolej@jeko.si

3. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Seznam zakonov:

Akti družbe:

Predpisi lokalnih skupnosti:

Povezava na PisRS-Pravno informacijski sistem:

4. Seznam sprejetih in predlaganih strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

5. Seznam upravnih, sodnih in zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev

Organ odloča o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja po postopku, ki ga določa Zakon o dostopu do informacij javnega značaja in pri pisni zahtevi za vprašanja, ki niso urejena s tem zakonom po postopku, ki ga določa Zakon o splošnem upravnem postopku.

Upravni postopek:

 • Projektne rešitve za pridobitev gradbenega dovoljenja za vodovod , zemeljski plin, kanalizacijo, ravnanje z odpadki
 • Izdaja soglasja za gradnjo v varovalnem pasu
 • Postopkih v javnih naročilih

6. Seznam javnih evidenc, s katerim organ upravlja

Seznam evidenc

 • Zbirka podatkov o uporabnikih zemeljskega plina
 • Zbirka podatkov o uporabnikih komunalnih storitev
 • Zbirka podatkov za izvajanje pogrebne službe in pokopališke dejavnosti
 • Seznam vodnih sistemov in vodozbirnih objektov
 • Seznam ekoloških otokov
 • Kataster komunalnih naprav in infrastrukturnih objektov

7. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Ceniki:

 • odpadne vode 
 • odpadki 
 • pogrebna služba 
 • oskrba s pitno vodo 
 • oskrba z zemeljskim plinom 

8. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja

Sklopi informacij:

 • Sporočila za javnost (na spletni strani družbe) 
 • Obvestila na zadnji strani računov za storitve ali priložena k računom
 • Ostala obvestila uporabnikom 
 • Obrazci na spletni strani družbe 

 

Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 • Spletna stran JEKO, d.o.o.: www.jeko.si
 • E-naslov: info@jeko.si
 • Fizično se vsi dokumenti in informacije javnega značaja nahajajo na sedežu podjetja in so dostopne v času uradnih ur.

Splošne informacije:

Ta Katalog informacij javnega značaja je izdelan na podlagi Zakona o dostopu informacij javnega značaja - uradno prečiščeno besedilo (Ur.list RS, št. 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15) in Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur (Ur. list RS, št. 51/06 – . list RS, št. 24/2016), kjer je tudi opredeljen stroškovnik posredovanja informacij javnega značaja.

Več o izvrševanju pravic v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja najdete na spletni strani informacijskega pooblaščenca.

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Motena oskrba z vodo - Jesenice
četrtek, 16. 11. 2017
Motena oskrba z vodo - Jesenice
  Spoštovani uporabniki naših storitev,  obveščamo vas, da bo zaradi popravila okvare na javnem vodovodu v četrtek 16.11.2017 med 9.00 in 14.00 uro lahko motena oskrba…
Analiza pitne vode
sreda, 15. 11. 2017
Analiza pitne vode
Spoštovani uporabniki naših storitev,  Obveščamo Vas, da smo objavili analize o kakovosti pitne vode za mesec oktober 2017 (podrobne rezultate si lahko ogledate s…
Tečaj temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja
petek, 13. 10. 2017
JEKO, d.o.o. - SRCU PRIJAZNO PODJETJE
Tečaj temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja Zdravje predstavlja največjo človeško vrednoto in našo največjo prioriteto. Zaradi nenadnega zastoja srca…
obisk šolarjev
sreda, 4. 10. 2017
Ogled objektov - Osnovna šola Koroška Bela
Dne 4.10.2017 so nas obiskali učenci 7. razredov Osnovne šole Koroška Bela. Ogledali smo si Centralno čistilno napravo Jesenice in jih opozorili predvsem na to, česa ne…
koristne informacije
četrtek, 6. 7. 2017
Kaj ne spada v javno kanalizacijo?
Pri pregledu kanalizacijskega omrežja in nadzoru delovanja objektov in naprav pri odvajanju in čiščenju odpadne vode vse pogosteje opažamo, da se v kanalizaciji…